१. गणेश मंत्र
  • ॐ गं ग्लौं गणपतये नमः
   (जप संख्या २१०००)

  २. लक्ष्मी मंत्र
  • ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ह्रीं महालक्ष्मै नमः
   (जप संख्या १६०००)

  ३. नवार्ण मंत्र
  • ॐ ऎं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे
   (जप संख्या १०००००)

  ४. बाल गोपाल संतान मंत्र
  • ॐ देवकी सूत गोविंद ........................
   (जप संख्या १२५०००)

  ५. महाम्रुत्यंजय जप
  • ॐ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं........................
   (जप संख्या १२५०००)

  ६. विवाह योग मंत्र
  • पत्नीं मनोरमां देही........................
   (जप संख्या १६०००)

  ७. सरस्वती मंत्र
  • ॐ नमस्ते शारदे देवी........................
   (जप संख्या १२५०००)
 • ८. श्री व्यंकटेश स्तोत्र याचे १००० पाठ करावे.
 • ९. श्री विष्णुसहस्त्रनाम स्तोत्र याचे ११०० पाठ करावे.
 • १०. हनुमान चालिसा याचे १००८ पाठ करावेत.